av17

av17

人莫能拦,举家痛哭,急迓孟英复视脉象。【注】中风手足举动难,谓手足不遂也。

二、瘥后皮肤甲错温热愈后,身体枯瘦,皮肤甲错者,乃热伤其阴,阴液不能滋润皮肤也。 此在表之实症似虚者也。

脊骨【注】脊骨者,脊膂骨也,俗名脊梁骨。终用甘寒者,所以清滋气分之燥热也。

以上皆燥火症实与虚传变之大要也,余症亦详本书温热各论中。 心下有膈膜,与脊胁周回相着,遮蔽浊气,使不得上熏心肺,所谓膻中也。

但宜加清养血分药,如生地、白芍、白薇、茅根之类,盖有病则病受之,内经所谓有故无殒亦无殒也。 由风温而发者则为常,宜散风解热为先,加味翘荷汤、防风解毒汤,二方最良,使毒发透即愈。

苔腻而浓浊者,去白蔻仁,加草果仁一钱。 养阴如二地、二冬、阿胶、丹皮、元参、人乳、蔗浆梨汁,清热如三黄、石膏、犀角、大青、知母、芦根、茅根、金汁、雪水、西瓜、银花露、丝瓜汁,随其对症者选用。

Leave a Reply